मनातल्या तळ्यात

मनातली शांतता बोलकी असते, आपल्याला ती ऐकता यायला हवी....

जोडीदार.... प्रवास तुझा माझा.... भाग ३९
जोडीदार.... प्रवास तुझा माझा.... भाग ३८
 जोडीदार.... प्रवास तुझा माझा.... भाग ३७
जोडीदार.... प्रवास तुझा माझा भाग ३६
 जोडीदार... प्रवास तुझा माझा... भाग ३५