मनातल्या तळ्यात

मनातली शांतता बोलकी असते, आपल्याला ती ऐकता यायला हवी....

 जोडीदार तू माझा.. भाग ४६
जोडीदार तू माझा भाग ४५